Etik Kod Dosyası

  1. ETİK KOD UYGULAMALARI TOPLAM 3 BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR. BU BÖLÜMLER;

Bölüm 1; ETİK, SAĞLIKLI VE MUTLU ÇALIŞMA ORTAMI

Bölüm 2; ÇALIŞMA ORTAMINDA DÜRÜSTLÜK, ADALET, İLİŞKİ YÖNETİMİ

Bölüm 3; HAKMAR EXPRESS VARLIKLARININ VE İTİBARININ KORUNMASI

  1. BÖLÜM 1: ETİK, SAĞLIKLI VE MUTLU ÇALIŞMA ORTAMI

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

Hakmar Express için “çeşitlilik” kavramı; çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin yapısal, kültürel farklılıklarını kabul etmek, bu farklılıklara değer verip anlayış göstermektir. Hakmar Express çeşitlilik ve fırsat eşitliği çerçevesine önem verirken aynı zamanda bu unsurların kurumsal bir zenginlik olduğuna da inanıp özen göstermektedir.

Kayırmacılık, Ayrımcılık ve Taciz

Hakmar Express, her türlü kayırma ve ayrımcılığa karşıdır. Din, dil, ırk, renk, cinsiyet, yaş, etnik köken, engellilik, vatandaşlık hali ya da diğer sebeplerden dolayı ortaya çıkabilecek ayrımcılık ve kayırmaların tamamen karşısındadır. Taciz kavramı; cinsel veya etnik içerikle sınırlı olmayıp iş ortamında her türlü saldırganlık, hakaret, küçümseme, sindirme gibi birçok kavramı kapsayan davranış ya da sözü (Mobbing) içine almaktadır. Her türlü yasa dışı ayrımcılık veya taciz karşısında yöneticiniz ve/veya yöneticileriniz ya da Etik Hatta bildiriniz.

Şikâyetinizin üst yöneticinizle ve/veya yöneticilerinizle ilgili olduğunda ya da yaşadıklarınızı yöneticinizle paylaşırken sizi rahatsız eden bir durumla karşılaştığınızda doğrudan Etik Hatta ulaşabilirsiniz. Eğer, karşılaşılan durumda kasıt söz konusu değil ve bir rahatsızlık da hissetmeyeceğinizi düşünüyorsanız, doğrudan bu davranışta bulunan kişiyle de konuyu görüşebilirsiniz.

Çalışma Ortamında Şiddet

Hakmar Express, şirket araç gereçleri kullanılırken ve iş ortamında veya şirkete ait herhangi bir yerde kötü anlam içerikli söz, davranış, vb. durumlara tamamen karşıdır. Bu şekilde bir durum/durumlar ile karşılaşıldığında çalışanın işine son vermekle başlayıp hukuki süreçleri başlatmaya kadar uzanan, şirket politika ve prosedürlerinde belirtilen eylemler gerçekleştirilir. Bununla birlikte Hakmar Express çalışanları, tedarikçileri ya da müşterilerine karşı herhangi bir yer ve zamanda gerçekleşen tehdit kötü anlam içerikli söz, davranış, vb. hareketler de aynı kapsamda değerlendirilir. Şirket varlıklarına zarar veren her türlü durum/davranış yasaklanmıştır. Hakmar Express çalışanları, şirkete ait bina ya da birimlerin herhangi bir bölümünde kavga, şiddet ve tartışma durumlarında kullanılabilecek kişilere zarar verme özelliğine sahip araç ve gereç bulunduramaz.

Bunun gibi veya buna benzer bir durumla karşılaşıldığında derhal Hakmar Express Güvenlik Birimi’ne ve yöneticiniz/yöneticilerinize haber veriniz.

İş Güvenliği ve Sağlığı

Çalışma ve işler yapılırken İş Güvenliği ve Sağlığı konularına önem verilerek yapılıp Hakmar Express’in ilgili politika ve uygulamalarına uyulmalıdır. Çalışan sağlığı ve güvenliği ya da çevresel bir zararla ilgili şüpheleriniz varsa, durumu derhal yöneticiniz/yöneticileriniz ya da Etik Hatta bildiriniz.

Kişisel Sağlığa Zarar Verici Maddeler ve Etik Olmayan Alışkanlıklar Hakmar Express, çalışanlarına zarar verici tüm maddelerden uzak, güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür. Çalışma saatinde, şirket binaları veya çalışma ortamlarında yasadışı kişisel sağlığa zarar verici maddelerin (doktor muayenesi dahilinde reçeteyle kullanılması gereken ilaçlar hariç) kullanılması, bulundurulması kesinlikle yasaktır. Kullanımı yasaklanmış ya da sınırlandırılmış uyuşturucu madde ihtiva eden ilaçları kullanırken işyerinde çalışamazsınız.

Yardım ve Bağışlar

Şirket politikaları ve uygulamaları dışında, şirket yöneticilerinin bilgisi olmadan yardım ve bağış toplama çalışmaları iş verimliliğini düşürebilmekte olup ayrıca çalışanları zorlayıcı olabilmektedir. Bağış ve yardım durumlarında yasa dışı birtakım faaliyetlere yönlendirilebilme olasılığı ise hem kişileri hem de Şirketi yasal olarak zor duruma sokabilir. Bu nedenle çalışma saatlerinde bu tür uygulamalara girilmemesi hem hukuki hem de verimlilik açısından önemlidir.

Çalışan Bilgilerinin Önemi ve Gizliliği

Hakmar Express, çalışanlarına ait kişisel ve sayısal bilgileri, yasal düzenlemeler çerçevesinde kalmak kaydıyla, şirket içi operasyonları iyileştirme, düzenleme faaliyetleri ve çalışanların faydasına olabilecek diğer çalışmalar için kullanabilir. Çalışılan birim ve ilgilenilen operasyonlar nedeniyle sahip olunan, çalışanlara ait özel bilgilerin (TC Kimlik Numarası, internet ve bilgisayar şifreleri, finansal bilgiler, ev adresleri ve telefonları, özel mobil telefon numaraları vb) korunması önem arz etmektedir. Yasal bir süreç ya da yapılan iş nedeniyle ve bilginin ait olduğu kişinin izni olduğu durumlar hariç, hiçbir durum ve koşulda diğer çalışanlarla şirketimiz kayıtlarında yer alan kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerekmektedir.

Geçerli ve yasal nedenler olmaksızın çalışan bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmak Hakmar Express politikalarına, Hakmar Express Etik Kodu’na ve bazı durumlarda yasal düzenlemelere aykırı davranmaktır. Çalışma Takibi Yapılması ve Kayıt Cihazlarının Kullanımı Şirket varlıklarını korumak, müşterilere kusursuz hizmet sağlamak, çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla Hakmar Express, çalışanların şirket iletişim araçlarını, bilgisayar ve internet kullanımını yasaların izin verdiği ölçüde kontrol etme hakkına sahiptir. Yine ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olmak kaydıyla, Hakmar Express, tüm şirket varlıklarını, şirket tarafından çalışanlara verilen her türlü araç ve ekipmanları, haberli ya da habersiz, sadece Hakmar Express lehine amaçlar için olmak üzere, gördüğünde inceleyebilir, araştırabilir, ilgili yasal araştırmaları talep edebilir.

Hakmar Express İcra Kurulu tarafından onaylanmış durumlar hariç, şirket dahilinde hiçbir koşulda bir çalışan, diğer çalışanların kullandığı sistemleri, kayıtları veya diğer araçları, çalışanın bilgisi ve onayı olmadan fotoğraflayamaz, video ya da ses kaydı alamaz. Yine hiçbir müşterinin ya da tedarikçinin ilgili kişilerin izni ve bilgisi dışında görüntülerini ya da sesini kayıt altına alınamaz.

3.BÖLÜM 2: ÇALIŞMA ORTAMINDA DÜRÜSTLÜK, ADALET, İLİŞKİ YÖNETİMİ

İnsan İlişkileri ve Çıkar Çatışmaları

Şirket bünyesinde çalışan ve kişisel (özel) içinde bulunulan aile bireyleri, duygusal ilişki içinde bulunulan kişilerin veya herhangi bir biçimde yakın bir ilişki içinde olunan kişilerin kayrılması, eşitsiz politika uygulanması Hakmar Express kurallarına, Hakmar Express Etik Kodu’na aykırıdır. Ayrıca bu kişilerin çalıştığı diğer şirketlerin Hakmar Express’le iş ilişkisi olması durumunda (iş ortaklığı, tedarikçi ilişkileri vb) alınan kararlar ve atılan adımlarda iletişim noktasında önem gösterilip gayrı resmi uygulamalardan uzak durulmalıdır. Aykırı durumların içinde bulunulması ve/veya gözlemlenmesi durumunda konuyu derhal yöneticinize ve/veya yöneticilerinize ya da İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne açıklamanız gerekmektedir. Şirket bünyesinde çalışılan pozisyon ve yetkilerin kişisel çıkarlar, arkadaş ya da yakınların çıkarları için kullanılması da yasaktır.

Kurum Dışı Çalışma

Hakmar Express’in bilgisi ve onayı dışında, şirketin tedarikçisi, iş ortağı veya rakibi olan bir kurum ya da organizasyonda çalışılması, bu kurumlara danışmanlık verilmesi, ortak herhangi bir çalışma içinde olunması (ücretli ya da ücretsiz) kesinlikle yasaktır. Aynı şekilde İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve yöneticiden yazılı onay almadan, kurum dışında herhangi bir işte (ücretli ya da ücretsiz) çalışılması, ticari iş ilişkileri içinde bulunulması yasaktır.

Çalışma Ortamında Dürüstlük

Hakmar Express politikalarının korunması ve çalışma hayatının güvenliği açısından yapılan tüm çalışmalarda şeffaf olunup yapılan iş ve işlemler dürüstlük kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Şirket adına alınan kararlar ve atılan adımlar yönetici / yöneticiler bilgisi dahilinde gerçekleşmelidir.

4.BÖLÜM 3: HAKMAR EXPRESS VARLIKLARININ VE İTİBARININ KORUNMASI

Doğru, Prosedürlere Uygun Veri ve Kayıtlar

Yapılan işlerin ve faaliyetlerin tüm detayları gerçekleri tam ve doğru olarak yansıtmasına özen gösterilip doğru raporlama yapılması, kayıt tutulması çalışanlarda olması istenen beklentilerdir. Kayıt altına alınan her türlü bilgide çelişkili ifadeler yer almamasına dikkat edilerek, gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.Kayıtların yanlış ya da gerçeği yansıtmayan bilgi içerdiği fark edildiğinde yönetici/yöneticilere konuyla ilgili bilgilendirme yapılmalıdır. Gereken durumlarda ve konuyla ilgili müşterileri ya da tedarikçilere de bilgilendirme yapılmalıdır.

Şirket Kayıtlarının Güvenliği ve Şeffaflık

Şirket kayıtları yasal düzenlemelere, Hakmar Express prosedür ve ilkelerine uygun biçimde saklanıp güvenliği sağlanmalıdır. Şirket kayıtlarında herhangi bir değişiklik yapıldığına dair bir hissiyat oluştuğunda, durumun acil olarak yöneticinize/ yöneticilere ya da Etik Hatta iletilmelidir. Şirket içinden ya da dışından kişi ve kurumlar tarafından Şirket kayıtlarına bir müdahalede bulunulması istendiğinde ilgili bölümü bilgilendirip kayıtların koruması için tüm çalışmalar yapılmalıdır.

Hakmar Express, tedarikçi ya da yatırımcıların Şirketin faaliyetlerini daha iyi anlamaları ve kararlarını doğru bilgiye dayanarak almaları amacıyla finansal raporlamada şeffaflık konusuna ayrıca önem vermektedir. Tüm Şirket bilgileri tam, adil, geçerli ve anlaşılır biçimde ve zamanında kamuya açıklanmaktadır.

Şirket Kayıtlarının Korunması İlkesi

Tüm çalışanlar Hakmar Express’in kamuya açık olmayan bilgileri, Şirkete ait tüm diğer kamuya açık olmayan (özel telefon numaraları, müşteri bilgileri vb) bilgileri olduğu kadar, kamuya açık olsa dahi, Hakmar Express veya bir başkasının entelektüel haklarını ihlal edebilecek (telif eser, resim, logolar, reklam görselleri vb) bilgileri korumakla yükümlüdür.

Şirket Maddi Varlıklarının Doğru Kullanılması ve Korunması Hakmar Express’e ait ve müşteriler veya tedarikçiler tarafından çalışan sorumluluğuna bırakılmış maddi ya da manevi tüm varlıkları çalışanlar daima korumalıdır.

Şirketin yazılı politikalarında belirtilmediği sürece Hakmar Express’e ait makine, ekipman ya da araçların, elektronik aygıtların veya şirketin onayı olmadan kullanılan özel indirimler ya da bedelsiz araçların kişisel amaçlarla kullanımı kesinlikle yasaktır.

Şirket İletişim ve Bilgi Sistemlerinin Kullanımı Çerçevesi

Hakmar Express tarafından Şirketteki görev gereği kişiye sağlanan bilgisayar ve mobil cihazlar dahil olmak üzere Hakmar Express’e ait tüm bilgi ve iletişim sistemleri, tüm çalışanlar tarafından korunması gereken değerli Şirket varlıklarıdır. Şirket bilgi ve verilerinin şirket onayı olmaksızın kamuya açıklanması, bu bilgilerin yanlış amaçlarla kullanılması ve uygun olmayan değişiklikler yapılması ya da bu bilgilerin yok edilmesi kesinlikle yasaktır.

Şirket Çalışma Ortamının ve İş Sahasının Güvenliği

Hakmar Express’in çalışma ortamı ve iş sahası müşterilerin ve ilgili kişilerin korunması amacıyla tam olarak güvenliğin sağlandığı biçimde gerçekleştirilmelidir. Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanların kişisel bilgileri, elektronik ağlarla, bilgisayar sistemleri ve şifreler, güvenlik prosedürleri, şirketin hizmet verdiği alanlar ürün ve hizmet geliştirmeyle ilgili bilgiler, iş planları ve stratejiler, güvenliğin sağlanması gereken varlık kalemleridir.

Fikri Haklar ve Korunması

Fikri hakların korunmasıyla ilgili mevcut yasalara uygun olarak Hakmar Express’in markalarının, logo ya da telifi Hakmar Express’e ait benzer materyallerinin kullanımı bu kapsamdadır. Hakmar Express’e ait fikri hakların yasadışı kopyalanması ve kullanılmasını önleyebilmek amacıyla, kullanım alanlarında Telif işaretinin (©) bulunmasına dikkat edilmelidir.

Dış İletişim Mekanizmalarının ve Sosyal Medyanın Kullanımı

Şirket onayı olmaksızın topluma açık yerlerde, profesyonel ya da kültürel Faaliyetler sırasında veya internet üzerinden değişik platformlarda (sosyal medyada) kişisel görüşler açıklanırken Hakmar Express adına konuşulması Hakmar Express Etik Koduna aykırı bir durumdur. Bu ve bunların benzeri Şirket değerlerine aykırı hal ve davranışlar gösterilmemesi tüm çalışanlardan istenen beklentilerdir.